Algemene voorwaarden

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen
een consument en een installateur overeengekomen werk
met betrekking tot een installatie, met uitzondering van
onderhoud en service verricht binnen het kader van een
onderhoud/service-abonnement.

Artikel 2 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf
installateur: opdrachtnemer, lid van UNETO-VNI, die handelt
in de uitoefening van beroep of bedrijf
werk: het totaal van de tussen de consument en de
installateur overeengekomen werkzaamheden en de
daarbij door de installateur geleverde materialen
installatie: (centrale)verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie,
elektrotechnische laagspanninginstallatie
(waaronder tevens worden begrepen de
bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en
aardinginstallatie), (warm)waterinstallatie, dakwerk,
riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en
andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik,
distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en
elektriciteit;
signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen
om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren
en eventueel via geluid, licht of andere middelen
te waarschuwen en/of door te melden, gericht op
beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand
meer- en minderwerk: door de consument gewenste
toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het
overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of
inhouding op de overeengekomen aanneemsom
onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn
op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie
service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek
naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht
opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping
of lekkage
onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de
installateur verplicht tot het geregeld verrichten van
onderhoud en/of service aan een installatie
stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst
aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd
geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten
laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven
uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag
op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het
bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan
worden gerealiseerd
geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende
Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.
2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn
inclusief BTW.

II AANBOD

Artikel 3 Aanbod van de installateur
1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650
te boven zal gaan wordt schriftelijk in tweevoud of
langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod
wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn
de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten
werkzaamheden en de te leveren materialen, die
voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van
het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de
periode waarin met het werk kan worden begonnen en
bevat een aanduiding van de duur van het werk.
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die
zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
- Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen
partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk
wordt verricht.
- Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur
een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder
andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten
arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen).
Desgewenst geeft de installateur, indien de situatie hem
dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten
uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen,
technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen,
die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd
zijn, blijven eigendom van de installateur.
Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter
hand worden gesteld of getoond.
Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze
bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de
installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden
toegezonden.
7. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is
de installateur gerechtigd de kosten die gemoeid zijn
met het tot stand brengen van de offerte in rekening
te brengen, mits hij de consument direct bij of na het
vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op
het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van
deze kosten. In geval de installateur van de in dit lid
bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument
de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de
offerte behorende tekeningen over in eigendom op de
consument, onverminderd het intellectuele en industriële
eigendomsrecht van de installateur.
8. Indien de installateur bij de uitvoering van de
werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van
de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
9. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze
algemene voorwaarden.

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de
consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar
mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval
van elektronische opdrachtverlening door de consument
bevestigt de installateur langs elektronische weg de
ontvangst van de opdracht aan de consument.

Artikel 5 Verplichtingen van de installateur
1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en
naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
De werkzaamheden worden verricht binnen de
normale werktijden van de installateur, tenzij anders
overeengekomen.
Indien de opdracht van de consument aan de installateur
strekt tot het verlenen van service, is de installateur
verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het
gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het
gebrek te verhelpen.
2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk
de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht,
zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de
uitvoering van het werk.
Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging
van de voorschriften mag aan de consument worden
doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op
het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de
wijziging op de hoogte kon zijn.
3. De installateur is verplicht de consument te wijzen
op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk
relevante:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de consument verlangde
werkwijzen en constructies;
- gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of
hulpmiddelen die door de consument ter beschikking
zijn gesteld;
- onjuistheden in de door of namens de consument
verstrekte gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de
uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en
de installateur terzake deskundig moet worden geacht.
4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze
hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van
maximaal € 500.000 per gebeurtenis.
In afwijking van het voorgaande is de installateur
niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet
naar behoren functioneren van een signaleringsysteem
als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van zijn verbintenis, tenzij de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van de installateur of
zijn leidinggevende ondergeschikten.
5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze
door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en
te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of
verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn
ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering
van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het
werk te verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig
kan beschikken over de voor het werk benodigde
goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en
de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De
installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op
zijn vakgebied.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het
werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas
en water zijn voor zijn rekening.
4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik
van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en
zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de
opslagruimte.
5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit
te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot
het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig
worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan
geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging
in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de
installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt
vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de
consument komt, dan dient de consument de daaruit voor
de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien
deze aan de consument kan worden toegerekend.
7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt
door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de consument verlangde
constructies en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
consument ter beschikking zijn gesteld;
- onjuistheden in de door of namens de consument
verstrekte gegevens;
een en ander onverlet de plicht van de installateur om de
consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.
8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de
uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de
installateur daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving
van de tekortkoming en met een redelijke termijn
om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur
reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

Artikel 7 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het
werk
1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de
aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt,
dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig
mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk
voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen
dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
als ontbonden zal beschouwen indien de installateur
14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De
consument is in dat geval bevoegd het werk door een
derde te doen uitvoeren of voortzetten.
2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige
lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op
schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in
redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door
anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument
mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur
nog verschuldigd is.

Artikel 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen
tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een
gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van
het werk op het moment van oplevering in onvoltooide
staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is
de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen
te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
4. De consument zal de installateur de hem toekomende
aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van
de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere
door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met
het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij
geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de
consument aan de installateur de door de installateur aan
het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3
bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging
ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de
installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9 Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de
consument nadat de overeenkomst is tot stand gekomen
meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de
daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt
dan 15% van de aanneemsom.
2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk
kan de installateur alleen aanspraak maken op een
verhoging van de prijs, indien hij de consument
tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende
prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had
moeten begrijpen.
3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost
worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van
die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde
meer- of minderwerk.
4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan
€ 300 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk
vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken
van installateur resp. consument op verrekening van
meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust
het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak
maakt.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen,
doet de installateur hiervan zo spoedig mogelijk
mededeling aan de consument.
2. Indien de installateur de consument niet kan bereiken,
dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de
onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken
in verband met een onvoorziene omstandigheid die
onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter
beperking van de schade, zullen door de consument
worden vergoed.
4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk
handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de
verdere uitvoering van het werk bepalen.

 

Artikel 11 Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen
onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden
toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het
werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere
partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12 Oplevering
1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de
consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is
en deze het werk heeft aanvaard.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de
consument van de installateur de mededeling heeft
ontvangen dat het werk is voltooid en de consument
heeft nagelaten het werk binnen die termijn te
aanvaarden;
- hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw)
in gebruik neemt, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het
aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet
gerechtvaardigd is.
3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen
opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de
consument hierdoor geleden schade te vergoeden.
4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van
oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of
omstreeks deze datum opgeleverd.

IV BETALING

Artikel 13 Vooruitbetaling/zekerheid
1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven
€ 500 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag
vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande
voldoende financiële zekerheid stelt.
2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst
zekerheid bedingen van de consument.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur
zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te
vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet
zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat
geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is
de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14 Betaling in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen
gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het
werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden
uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de
installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting
van het werk niet nakomt, heeft de consument de
bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te
schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 15 De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de
installateur bij de consument de eindafrekening in.
2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode
aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke
omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het
eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie
bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte
materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren
en de uurtarieven, en van de overige kosten.
Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de
richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden,
tenzij de installateur de consument tijdig heeft
gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de
richtprijs.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen
30 dagen na ontvangst van de rekening.
Artikel 16 Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij
wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in
verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur
na het verstrijken van de betalingsdatum als
bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één
betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn
verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen
14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te
betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de
installateur rente in rekening brengen vanaf het
verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel
14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van
het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke
rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde
termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan
hem verschuldigde bedrag. Indien de installateur hiertoe
overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke
kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet
verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de installateur een door hem aan de consument
verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig
betaalt, dan wijst de consument hem per brief op zijn
verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen
na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij
geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te
verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Opschorting van betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de
overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling
op te schorten, met dien verstande dat het op te
schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te
staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke
verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft
de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde
rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

V GARANTIE

Artikel 18 Garantie door de installateur
1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het
werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag
treden kosteloos worden verholpen.
2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn
van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties ten
aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in
het aanbod, worden gehaald.
3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en
2 gelden tenzij de installateur en de consument een
langere garantietermijn overeenkomen.
4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt
indien:
- gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk
nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt
hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur
zijn gemeld;
- gebreken zijn veroorzaakt door een fout,
onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument
die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger,
dan wel door van buiten komende oorzaken;
- het gebrek geen gevolg is van het werk;
- gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke
toestemming van de installateur aan een derde
opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de
installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer
door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn
getroffen, met dien verstande dat de garantie niet
vervalt als dat gezien de aard en omvang van de
getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
- gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud
wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
- de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de
betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met
dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval
de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt
van het niet tijdig betalen.
5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden
van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
- gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp
- het ontstoppen van een afvoer.
6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid
van de installateur op grond van de wet.

Artikel 19 Nakomingsgarantie branche-organisatie
1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in
een bindend advies zijn opgelegd ten opzichte van
de consument niet nakomt neemt UNETO-VNI deze
verplichtingen over tot het maximum genoemd in
de leden 2 en 3. De overname door UNETO-VNI van
verplichtingen van de installateur wordt opgeschort
indien en voorzover het bindend advies binnen twee
maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de
rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van
gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het
bindend advies onverbindend heeft verklaard.
2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van
UNETO-VNI geldt een maximum uit te keren bedrag van
€ 5.500 per bindend advies, onder de voorwaarde dat de
consument zijn vordering op de installateur aan UNETOVNI
overdraagt. Indien de vordering van de consument op
de installateur meer bedraagt dan € 5.500, dan krijgt de
consument € 5.500 uitgekeerd onder dezelfde voorwaarde
en kan de consument zijn vordering voor het meerdere
om niet overdragen aan UNETO-VNI ter incasso om deze
te voldoen aan de consument.
3. In geval van surséance van betaling, schuldsanering,
faillissement en bedrijfsbeëindiging van de installateur
geldt de nakomingsgarantie tot een bedrag van € 5.500
per bindend advies, met dien verstande dat:
- de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts
van toepassing is indien de consument het geschil
aanhangig heeft gemaakt en voldaan heeft aan de
formele vereisten voor behandeling van het geschil
door de geschillencommissie (betaling klachtgeld,
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier
en eventueel noodzakelijke depotstorting) voor de
surséance van betaling, schuldsanering, faillissement of
bedrijfsbeëindiging van de installateur, en
- het totaal door UNETO-VNI op basis van de nakomingsgarantie
aan consumenten uit te keren bedrag in deze
gevallen niet meer bedraagt dan € 22.500 per installateur,
waarbij de afhandeling van de beroepen van consumenten
op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van
binnenkomst bij UNETO-VNI van het schriftelijke beroep op
de nakomingsgarantie van de consument tot het maximum
van het in totaal van de aan consumenten per installateur
uit te keren bedragen van € 22.500 is bereikt.

VI GESCHILLEN

Artikel 20 Geschilbeslechting
1. Geschillen tussen de consument en de installateur over
de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst
kunnen zowel door de consument als de installateur aan
de geschillencommissie worden voorgelegd.
2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in
behandeling, indien de consument zijn klacht eerst aan
de installateur heeft voorgelegd.
3. Nadat de klacht aan de installateur is voorgelegd, dient
het geschil uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan
bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
Voor de behandeling van het geschil is een vergoeding
verschuldigd.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de
geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze
gebonden.
5. Wanneer de installateur een geschil wil voorleggen aan
de geschillencommissie, moet hij eerst de consument
schriftelijk vragen zich binnen een maand uit te spreken
of hij daarmee akkoord gaat. De installateur dient
daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken
van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen.
6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming
van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de
vorm van bindend advies.
7. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven
genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen
kennis te nemen.

VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de
overeenkomsten die op basis van deze algemene
voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld,
tenzij op grond van dwingende regels ander recht van
toepassing is.

Artikel 22 Benaming
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald
als Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor
Consumenten en in afgekorte vorm als AVIC.